dr Vladimir Miklič

dr Vladimir Miklič

dr Vladimir Miklič

Naučni savetnik, rukovodilac Odelјenja za suncokret od 2006. do 2015. i ponovo od 2017. godine.

Tokom 2015. bio je pomoćnik direktora za međunarodne komercijalne poslove, nakog čega je imenovan za pomoćnika direktora za organizaciju proizvodnje i plasman proizvoda i bio je na toj poziciji do 2017. U Odelјenju radi od maja 1990, a do postavlјenja na mesto rukovodioca radio je na poslovima proizvodnje i dorade hibridnog semena suncokreta.

U periodu od 1996. do 2000. godine boravio je više puta u Indiji, u ukupnom trajanju od preko 2 godine na poslovima kontrole semenske proizvodnje i zimske oplemenjivačke generacije, kao i edukacije indijskih stručnjaka za poslove oplemenjivanja i semenarstva suncokreta. Na sličnim poslovima proveo je preko godinu dana u Argentini u periodu od 2001. do 2007. Od 2005. do 2014. bio je član Upravnog odbora Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, bio je i član Skupštine Nacionalne laboratorije za ispitivanje semena 2007. i 2008. godine.

Član je odbora International Sunflower Association –ISA (predsednik od 2016), zatim Odbora grupacije za proizvodnju, preradu i promet ulјarica i jestivog ulјa, Poslovne zajednice za industrijsko bilјe Srbije, kao i Predsedništva Zajednice instituta Srbije. Bio je član Upravnog odbora Privredne komore Srbije i generalni sekretar Društva selekcionera i semenara Republike Srbije.

Kao predstavnik Instituta posećivao je institute u Rusiji, Ukrajini, Mađarskoj, Rumuniji, Bugarskoj, Turskoj, Hrvatskoj, Argentini, Kini, Uzbekistanu, Indiji, Iranu, Kazahstanu, itd. U tri navrata 2004, 2009. i 2017. boravio je u Kini u Institutima iz Luoung-a i Baichenng-a i u Bayannur-u održavši seriju predavanja po pozivu. Kao predstavnik Srbije 2009. učestvovao je u F.A.O. Regional Consultation and Workshop on Seed Production, Budapest, Hungary.

Učestvovao je na većem broju naučnih projekata u zemlјi i inostranstvu, rukovodio bilateralnim projektom sa Kinom (2013–2015). Od 2015. je predavač po pozivu na doktorskim studijama Polјoprivrednog fakulteta u Novom Sadu. Objavio je veliki broj naučnih radova (372) i tri poglavlјa u monografskom delu. Koautor je 93 hibrida suncokreta priznatih u inostranstvu i 19 hibrida suncokreta priznatih u Srbiji. Učestvovao je na više domaćih i međunarodnih skupova, sa radovima i/ili kao moderator.